Detall notícia

LES AFA'S I AMPA'S DE LES FRANQUESES DEMANEM SOLUCIONS DAVANT LES ONADES DE CALOR

06 ABR de 2023

RECLAMACIÓ A SERVEIS TERRITORIALS

Benvolgudes famílies,

El passat mes de gener les AFA's i AMPA's de les 5 escoles i 2 instituts del municipi ens vam unir per reclamar solucions al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Ajuntament de Les Franqueses davant l'onada de calor que van patir els nostres infants, joves i professorat.

D'aquestes reunions, i tot refrendat al Consell Municipal del nostre municipi, va sortir el següent escrit, el qual es va presentar per mitjants telemàtics a Serveis Territorials el passat 6 de febrer de 2023 i del qual encara no tenim resposta.

ESCRIT

Les Associacions de Famílies d'Alumnes i directors i directores d´instituts i escoles del municipi davant la situació de calor extrema a les aules,

EXPOSEN:

Durant el darrer mes de juny i els mesos d´inici de curs 2022/23, a les escoles i instituts de Les Franqueses del Vallès hem tornat a viure situacions que ja fa temps que es repeteixen al voltant de l´estiu.

Les temperatures són tan elevades que bona part de l'alumnat, del professorat i de la resta de la comunitat educativa pateixen situacions constants de risc per a la seva seguretat i salut.


Tal com estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d´abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball:

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de Trabajo no debe suponer un riesgo para la Seguridad y la salud de los trabajadores.
2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de Trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremes, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.
3. En los locales de Trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a) La temperatura de los locales donde se realicen Trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27ºC.
La temperatura de los locales donde se realicen Trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25ºC.


És indiscutible que als voltants de l´estiu als centres educatius de Les Franqueses del Vallès es superen amb escreix els llindars de temperatura que estableix la legislació vigent.

Això produeix no només malestar i incomoditat, sinó que en alguns centres també s'han produït lipotímies o cops de calor davant les temperatures extremes.

Per aquest motiu,

SOL·LICITEM al Departament d'Educació:

1) Defineixi un pla per instal·lar sistemes de renovació d'aire a totes les escoles i instituts de Les Franqueses del Vallès que garanteixi el confort tèrmic alhora que filtri l'aire i elimini part de les partícules nocives provinents de l'exterior tot garantint la màxima eficiència energètica. Per tant exigim complir amb la normativa establerta.
2) Prengui mesures d'urgència a les aules:
- Establiment dels sistemes de ventilació adequats per mantenir la temperatura dintre dels límits legals.
3) i mesures d'urgència als patis:
- Introducció d´espais d´ombra (amb arbres sempre que sigui possible, o tendals)

A banda de la millora del confort climàtic als centres docents per permetre un bon ambient d'aprenentatge, cal garantir la seguretat i salut dels infants i treballadors.

Instem al Departament d'Educació prendre mesures tan aviat com sigui possible.

D'aquesta reclamació es va fer ressó El Periódico de Catalunya i en va publicar la següent notícia: Notícia

Arrel d'aquesta publicació i per tal de donar més difusió, VOTV es va interessar per conèixer la nostra situació i ens va proposar el reportatge que podeu veure al video adjunt a la notícia.

Esperem que amb aquests moviments poguem aconseguir el nostre objectiu que no és altre que garantir les millors condicions possibles a les aules de les escoles i instituts de Les Franqueses del Vallès.

Us anirem informant de totes les novetats.

Moltes gràcies pel vostre suport.

AFA ESCOLA COLORS.